POTVRDENIE O OSOBNOM STAVE

POTVRDENIE O OSOBNOM STAVE

EUR 25.00 ZA NORMOSTRANU
Na požiadanie
Štandardný produkt
6

Povolenie na uzavretie manželstva Manželstvo občana Slovenskej republiky s cudzincom https://www.mic.iom.sk/sk/rodina/manzelstvo-obcana-sr-s-cudzincom.html Občan SR môže uzavrieť manželstvo s cudzincom na území Slovenskej republiky alebo v cudzine pred orgánom štátu, ktorého je snúbenec-cudzinec štátnym príslušníkom. V prípade sobáša v cudzine sa od Vás môže vyžadovať, aby ste preukázali svoj rodinný stav. Postup pri uzavretí manželstva s cudzincom z tretej krajiny https://www.akmv.sk/aktuality/rodinne-pravo/postup-pri-uzavreti-manzelstva-s-cudzincom-z-tretej-krajiny

 • Záruka 100% spokojnosti
 • Flexibilné dodanie služieb
 • Rýchly serves

 • Ako postupovať, ak potrebujete preklad povolenia na uzavretie manželstva resp. povolenia na sobáš, potvrdenia o rodinnom stave alebo čestného vyhlásenia / dokladu o stave 

  Úradný preklad povolenia na sobáš si vyžaduje zviazať preloženú listinu s originálom. 

  Oficiálny preklad potvrdenia o rodinnom stave pozostáva zo štyroch strán, ktoré prekladateľ zviaže trikolórou a opatrí odtlačkom svojej okrúhlej úradnej pečiatky. 

  Titulná strana: uvádza údaje úradného prekladateľa a údaje zadávateľa. 

  Údaje zadávateľa musia obsahovať: Meno, priezvisko a bydlisko osoby, ktorá preklad čestného vyhlásenia o stave sama objednáva alebo osoby uvedenej vo vyhlásení. 

  Druhá strana:  povolenie na uzavretie manželstva

  Doklad o osobnom stave občana Slovenskej republiky na účel uzavretia manželstva s cudzincom vydá matričný úrad.  

  Tretia strana: preklad povolenia na uzavretie manželstva do cudzieho jazyka. 

  Preklad musí vyhotoviť úradný prekladateľ zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.    

  Štvrtá strana: prekladateľská doložka súdneho prekladateľa. Posledná strana úradného prekladu dokladu o osobnom stave pozostáva z prekladateľskej doložky v slovenskom a cudzom jazyku. Nesie odtlačok oficiálnej pečiatky prekladateľa a jeho podpis. Odtlačok pečiatky sa dáva aj na rub tejto strany cez konce trikolóry, ktorou je celý úradný dokument zviazaný. 

  Čo robiť, keď už mám doklad o rodinnom stave?

  1. Doklad o rodinnom stave je potrebné naskenovať. 

  2. Sken dokladu o osobnom stave určenom na preklad nám môžete doručiť cez e-shop www.najrychlejsipreklad.sk alebo mailom na adresu info@najrychlejsipreklad.sk

  3. Zvolíte cieľový jazyk prekladu. 

  4. Podľa cieľového jazyka a spôsobu doručenia a vyzdvihnutia potvrdenia o rodinnom stave Vám vystavíme faktúru za preklad s uvedením termínu vyhotovenia. 

  PRÍKLAD: 

  Požiadavka: preklad potvrdenia o rodinnom stave do slovinského jazyka s osobným vyzdvihnutím v Bratislave

  Vybavenie: potvrdenie o rodinnom stave doručíte do kancelárie ILUMINATA s.r.o. na Dunajskej 68 v čase od 10:00 hod. do 18:00 hod. 

  Zaplatíte zálohu vo výške 50% ceny prekladu a vypíšete objednávkový formulár. 

  Preklad si môžete vyzdvihnúť podľa dodacieho termínu oznámenom na mieste, alebo Vám ho pošleme prvou triedou doporučene na adresu, ktorú nám na tento účel poskytnete v prípade, že celú cenu prekladu vyplatíte pri jeho objednaní.

  Nezabudnite doniesť originál potvrdenia.   

   

Súvisiace produkty