Dodržiavanie zásad Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov

nformácie o spracúvaní osobných údajov

odľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní ich osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov nám dovoľte poskytnúť Vám informácie v súvislosti so spracovaním osobných údajov.

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľ, ktorý je zo zákona povinný zhromažďovať Vaše osobné údaje (Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch č. 382/2004) a ktorý je zmluvnou stranou zmluvného vzťahu s dotknutou osobou podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka SR, v ktorej má prevádzkovateľ sídlo, je ILUMINATA EXIM LTD s.r.o. so sídlom Dunajská 68, 811 08 BRATISLAVA, IČO: 50 109 863, DIČ: 2120177290, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel sro vložka číslo 108229 / B

Prevádzkovateľ je dostupný na telefónnom čísle +421 903 615 028 prostredníctvom telefonického hovoru alebo chatovej aplikácie WhatsApp a Viber, na adrese iluminata@iluminata.sk alebo na adrese sídla vyššie.

ozsah, v akom prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje spracúvame len v rozsahu, ktorý je potrebný na to, aby sme vám poskytli produkt / službu, ktorú si želáte objednať (v súlade s vyššie uvedenými právnymi predpismi), pričom dbáme o ochranu vašich oprávnených záujmov počas celej obchodnej transakcie.

Spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

Základné údaje:

  • 1. vaše meno a priezvisko
  • 2. adresa bydliska

Kontaktné údaje:

  • 1. Váš e-mail
  • 2. elefónne číslo
  • 3. kontaktná adresa
  • 4. údaje o transakcii, konkrétne o Vašej platbe a spôsobe úhrady

Účely spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom uzavretia kúpnej zmluvy, na základe ktorej dodávame naše tovary a služby. Táto činnosť zahŕňa predovšetkým, príjem a spracovanie objednávok, vystavovanie faktúr a daňových dokladov, evidenciu platieb, odosielanie tovaru na zvolenú adresu pod.

Aby sme mohli riadne plniť všetky zákonné povinnosti, osobné údaje sprcúvame na účely vedenia účtovníctva alebo na vybavovanie reklamácií a sťažností. V niektorých prípadoch je potrebné osobnú údaje spracovať aj na účely súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok.

Právne základy spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom ak: je spracovanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy (napr. kúpnej zmluvy), ktorej ste účastníkom a kde sme povinní tak urobiť na základe zákona o Znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch (zákon č. 382/2004 Z. z. a vyhlášky k tomuto zákonu).

Príjemcovia osobných údajov

1. Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené týmto kategóriám príjemcov:

2. Slovenskej pošte alebo zasielateľskym spoločnostiam

3. Súdnym prekladateľom / tlmočníkom

4. Advokátskym a právnym kanceláriám

5. Inkasným spoločnostiam a exekútorom

6. Súdom a orgánom činným v trestnom konaní

7. Účtovníckym kanceláriám, audítorom a daňovým poradcom

Doba uchovávania osobných údajov

S Vašim súhlasom dotknutej osoby Vaše údaje uchováme až do odvolania tohto súhlasu, alebo po dobu 24 mesiacov od jeho udelenia, s výnimkou prípadov, keď sme povinní uchovávať Vaše osobné údaje podľa uvedených právnych predpisov na obdobie desiatich rokov.

2. V prípade plnenia zmluvy uchovávame Vaše osobné údaje počas trvania nášho zmluvného vzťahu.

3. V prípade zákona o účtovníctve a zákona o DPH sa lehota uchovávania údajov môže predĺžiť na obdobie 10 rokov.

Práva dotknutých osôb

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s ochranou Vašich súvisiacich práv.

1. Po registrácii na internetovej stránke elektronického obchodu môže klient kedykoľvek skontrolovať a zmeniť svoje osobné údaje, ktoré poskytol a zrušiť svoju registráciu po prihlásení do sekcie Moje údaje na tejto stránke.

2. Máte právo na prístup k svojim osobných údajov, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia Vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.

3. Máte právo požadovať opravu ak sú Vaše osobné údaje nesprávne alebo ich chcete aktualizovať.

4. Máte právo požadovať vymazanie Vašich osobných údajov ak to zákon umožňuje alebo ak ich považujete za spracované v rozpore so zákonom.

5. Ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo ho kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

6. Máte právo namietať proti automatizovanému spracúvaniu pokiaľ zistíte, alebo si myslíte, že toto spracúvanie je nezákonné, alebo v rozpore s vašimi právami.

7. Máte právo na prenos údajov inému prevádzkovateľovi. Na základe Vašej žiadosti Vám poskytneme Vaše osobné údaje vo vhodnom formáte, pokiaľ nám zákonné alebo technické prekážky nezabránia poskytnúť Vám ich vo Vami požadovanom formáte.

8. Tiež máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Ako a kde môžete uplatniť svoje práva

Svoje práva môžete uplatniť tak, že sa nás obrátite s Vašou konkrétnou žiadosťou týkajúcou sa Vašich osobných údajov na vyššie uvedenom telefónnom čísle, e-mailovej alebo bežnej adrese.

Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní.

Ak však vaša žiadosť prekročí hranice, ktoré sa považujú za primerané alebo sa opakuje, sme oprávnení účtovať správny poplatok podľa vlastného uváženia na pokrytie nákladov spojených s vybavovaním Vašich žiadostí.