Zmluvné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Nákup v internetovom obchode www.najrychlejsipreklad.sk sa riadi obchodnými podmienkami najrychlejsipreklad.sk. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.najrychlejsipreklad.sk je ILUMINATA EXIM LTD s.r.o, Dunajská 68, 811 08 Bratislava, Slovakia, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 108229/B, IČO: 50109863, DIČ: 2120177290.

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami najrychlejsipreklad.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami najrychlejsipreklad.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v platnom znení.

2. Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy.

Predávajúci (dodávateľ)– osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok alebo službu

Spotrebiteľ (kupujúci) – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti

Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Podmienky poskytovania služieb – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

3. Odstúpenie od zmluvy

Vzhľadom na to, že sa kupujúcemu vyhotovuje služba na mieru, musí pri odstúpení od zmluvy v súlade s ustanovením § 7 odst. 1 a. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zaplatiť dodávateľovi alikvótnu časť zodpovedajúcu miere rozpracovanosti zákazky v momente odstúpenia.

Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená zvyšná časť sumy za objednanú službu zo strany predávajúceho. Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy nájdete tu. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť spotrebiteľovi platbu, ktorú od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi plnú platbu, ak vie preukázať, že plnenie prekladateľského dielo začalo pred oznámením o odstúpení. V takom prípade má spotrebiteľ právo na vrátenie len tej časti platby, ktorá zodpovedá nedokončenému rozsahu rozpracovanej práce.

4. Zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácia

Kupujúci je oprávnený reklamovať službu do 14 dní od jej poskytnutia. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný skontrolovať kvalitu prevedenej služby bezprostredne po jej prijatí. V prípade, že služba pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. V prípade ak:

  • sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu.
  • sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni riadnemu splneniu účelu služby, má kupujúci právo na novú službu alebo právo od zmluvy odstúpiť
  • sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni riadnemu splneniu účelu služby, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci neodpovedá za chyby služby, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho.

Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe. Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Formulár pre reklamáciu služby nájdete tu.

5. Platobné podmienky

V internetovom obchode www.najrychlejsipreklad.sk môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:

  • bankový prevod - pri zadaní tejto voľby bude Vaša objednávka obsahovať číslo účtu na uskutočnenie bankového prevodu. Za službu zaplatíte vopred pripísaním úhrady na náš bankový účet vedený v spoločnosti TATRA BANKA. Váš preklad Vám bude zaslaný v deň pripísania Vašej platby na náš účet alebo v osobitne dohodnutej dodacej lehote, o ktorej budete riadne informovaní.

  • platobné karty – po vytvorení objednávky budete presmerovaní na bezpečnú platobnú bránu banky, kde zadáte potrebné údaje. Pokiaľ je transakcia autorizovaná, platba prebehne okamžite. Podporujeme bezpečné platby.

6. Doprava

Náklady na poštovné a balné, ktoré kupujúci zvolil v objednávke, nesie kupujúci. Náklady na poštovné a balné sa vzťahujú iba na dodanie služby na území Slovenskej republiky.

Dodanie produktov do zahraničia je možné na základe osobitnej dohody. Pri dodaní služby mimo územia SR sa náklady na poštovné a balné stanovia prípad od prípadu.

7. Ceny

K všetkým cenám uvedeným na stránkach Vám bude pri platbe kartou doúčtovaný poplatok za transakciu stanovený našim partnerom pre tieto transakcie, spoločnosťou Braintree. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky.

Dodávateľ si vyhradzuje právo na opravu ceny tovaru pred jeho odoslaním, ak sa zistí, že cena ponúkaného tovaru nebola uvedená správne. V tomto prípade musí zákazníka o správnej cene informovať a ten musí s úpravou ceny súhlasiť. V opačnom prípade nebude kúpna zmluva uzatvorená a objednávka bude dodávateľom stornovaná.

8. Elektronická faktúra

Doklad o zaplatení objednávky je pre zákazníka vystavený formou elektronickej faktúry. Túto si môže kedykoľvek stiahnuť z odkazu v e-mailovom potvrdení o expedícii balíka. Elektronickú faktúru je možné vyžiadať prostredníctvom e-mailovej adresy iluminata@iluminata.sk

9. Účtenka

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

13. Záverečné ustanovenia

Objednávka kupujúceho sa má po potvrdení predávajúcim za uzatvorenú zmluvu medzi kupujúcim a predávajúcim a je archivovaná za účelom plnenia a ďalšej evidencie. Jednotlivé technické kroky smerujúce k uzatvoreniu zmluvy sú spotrebiteľovi známe z vlastného procesu uskutočnenia objednávky. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku, poprípade je možné ju uzatvoriť aj v iných jazykoch na základe dohody medzi predávajúcim a kupujúcim. Kupujúci má možnosť opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní údajov pred podaním objednávky. Tieto obchodné podmienky umožňujú spotrebiteľovi ich archiváciu a reprodukciu. Obchodné podmienky platia od 1.2.2019.

Aj keď to neočakávame, v prípade vzniknutého sporu sa ako spotrebiteľ môžete obrátiť na orgán alternatívneho riešenia sporov, ktorým je v Slovenskej republike SOI, http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.