EUR 15.00

Abstrakt je krátka výstižná charakteristika obsahu dokumentu, ktorou autor čitateľa v skratke informuje o téme svojej záverečnej/kvalifikačnej práce. Abstrakt sa zverejňuje v databázových systémoch, povinne sa uvádza v slovenskom jazyku a v niektorom zo svetových jazykov.

Kategória produktov: Akademický text

  • Štandardný produkt
EUR 25.00

Apostil(a) je takzvané vyššie overenie listiny

Kategória produktov: Úradné listiny

  • Štandardný produkt
EUR 100.00

Dokument pripojený k diplomu o vysokoškolskom vzdelaní, v ktorom sa štandardizovaným spôsobom uvádza druh, stupeň, kontext, obsah a status štúdia absolvovaného jeho držiteľom. Vydávajú ho inštitúcie vysokoškolského vzdelania podľa noriem schválených Európskou komisiou, Radou Európy a organizáciou UNESCO.

Kategória produktov: Úradné listiny

  • Štandardný produkt
EUR 25.00

Povolenie na uzavretie manželstva Manželstvo občana Slovenskej republiky s cudzincom https://www.mic.iom.sk/sk/rodina/manzelstvo-obcana-sr-s-cudzincom.html Občan SR môže uzavrieť manželstvo s cudzincom na území Slovenskej republiky alebo v cudzine pred orgánom štátu, ktorého je snúbenec-cudzinec štátnym príslušníkom. V prípade sobáša v cudzine sa od Vás môže vyžadovať, aby ste preukázali svoj rodinný stav. Postup pri uzavretí manželstva s cudzincom z tretej krajiny https://www.akmv.sk/aktuality/rodinne-pravo/postup-pri-uzavreti-manzelstva-s-cudzincom-z-tretej-krajiny

Kategória produktov: Úradné listiny

  • Štandardný produkt
VYPOČÍTAŤ CENU

Prepúšťacia správa / Výmenný list – poukaz- nález Lekárska prepúšťacia správa je výpis zo zdravotnej dokumentácie (§ 24 ods. 1), ktorú vedie ošetrujúci lekár pri poskytovaní ústavnej starostlivosti v zmysle zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pozri http://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-576#p9

Kategória produktov: Úradné listiny

  • Individuálny produkt
EUR 25.00

Potvrdenie Vám vydajú na príslušnej ohlasovni pobytov v mieste hláseného trvalého pobytu alebo si ho môžete vyžiadať prostredníctvom elektronickej služby Centrálnej ohlasovne. Potvrdenie si môžete vyžiadať sami za seba alebo aj za členov rodiny pod podmienkou, že Váš manžel/ka má rovnaký trvalý pobyt ako Vy. V prípade dieťaťa do 18 rokov môžete požiadať o potvrdenie, len ak ste zákonným zástupcom dieťaťa. Na vydanie potvrdenia pre nezaopatrené dieťa od 18 do 25 rokov, ktorého ste zákonným zástupcom a ktoré má rovnaký trvalý pobyt ako Vy, musíte priložiť potvrdenie o návšteve školy.

Kategória produktov: Úradné listiny

  • Štandardný produkt
VYPOČÍTAŤ CENU

je dokument zakladajúci pracovný pomer. Uzatvára sa v písomnej forme medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Samozrejme, preložíme Vám akúkoľvek, nielen pracovnú zmluvu.

Kategória produktov: Úradné listiny

  • Individuálny produkt
EUR 25.00

Rodný list je doklad o narodení dieťaťa, ktorý v Slovenskej republike zakladá jeho občianstvo a určuje, kto sú jeho rodičia.

Kategória produktov: Úradné listiny

  • Štandardný produkt