Preklad ABSTRAKTu

Preklad ABSTRAKTu

EUR 15.00 ZA NORMOSTRANU
Na požiadanie
Štandardný produkt
3

Abstrakt je krátka výstižná charakteristika obsahu dokumentu, ktorou autor čitateľa v skratke informuje o téme svojej záverečnej/kvalifikačnej práce. Abstrakt sa zverejňuje v databázových systémoch, povinne sa uvádza v slovenskom jazyku a v niektorom zo svetových jazykov.

 • Záruka 100% spokojnosti
 • Flexibilné dodanie služieb
 • Rýchly serves

 • Citujeme SMERNICU č. 12/2011 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

   

  1. Záverečná práca je školské dielo vytvorené študentom na splnenie študijných povinností vyplývajúcich z jeho právneho vzťahu k univerzite[1].
  2. Autorom záverečnej práce je študent univerzity. Záverečná práca je samostatnou prácou študenta. Dekan alebo ním poverená osoba určí študentovi so zadaním témy záverečnej alebo rigoróznej práce vedúceho záverečnej alebo rigoróznej práce a školiteľa pre doktorandský študijný program. 
  3. V zmysle zákona o vysokých školách je záverečnou prácou:
   1. bakalárska práca[2] - pri štúdiu podľa študijného programu prvého stupňa, je najjednoduchším druhom záverečnej práce a má skôr pragmatický charakter,
   2. diplomová práca[3] - pri štúdiu podľa študijného programu druhého stupňa alebo študijného programu podľa § 53 ods. 4 zákona o vysokých školách, od bakalárskej práce sa líši rozsahom a kvalitou spracovania témy,
   3. dizertačná práca[4] - pri štúdiu podľa študijného programu tretieho stupňa, jej obhajoba patrí medzi podmienky riadneho skončenia doktorandského štúdia.

   

  Formálna úprava a štruktúra záverečnej, rigoróznej a habilitačnej práce

   

  1. Záverečná práca sa píše v slovenskom jazyku. Bakalárska a diplomová práca so súhlasom garanta študijného programu môže byť napísaná a obhajovaná aj v inom ako štátnom jazyku. Rigorózna a habilitačná práca môže byť napísaná a obhajovaná aj v inom ako v štátnom jazyku. Dizertačnú prácu môže autor predložiť na obhajobu aj v inom jazyku po písomnom súhlase odborovej (spoločnej odborovej) komisie alebo dekana fakulty. Súčasťou záverečnej, rigoróznej a habilitačnej práce písanej v cudzom jazyku je abstrakt v slovenskom jazyku a resumé v slovenskom jazyku, ktoré tvorí 10 % rozsahu práce.   
  2. abstrakt – na obsah a úpravu abstraktu sa vzťahuje medzinárodná norma ISO 214 Documentation – Abstracts for publications and documentation, povinne sa uvádza v slovenskom jazyku, odporúča sa jeho anglická verzia, ktorá je potrebná pre integráciu do medzinárodných informačných systémov (napr. Network Digital of Theses and Dissertations); obsahuje meno autora a názov práce, názov univerzity, fakulty a školiaceho pracoviska, meno vedúceho alebo školiteľa, stupeň odbornej kvalifikácie, miesto, rok, rozsah práce;  text abstraktu – krátka (informatívna) charakteristika obsahu práce, ktorá zahŕňa údaje o cieli práce, metódach, výsledkoch a záveroch skúmania, predpokladaný prínos a 3 – 5 kľúčových slov; povinná úvodná  časť práce,

   

  [1] Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom  (autorský zákon), § 5 ods. 12 

  [2]Zákon č. 131/2002 Z. z o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 52 ods. 4 

  [3] Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 53 ods. 4 

  [4] Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 54 ods. 3 

Súvisiace produkty