Preklad APOSTILy

Preklad APOSTILy

EUR 25.00 ZA NORMOSTRANU
Na požiadanie
Štandardný produkt
4

Apostil(a) je takzvané vyššie overenie listiny

 • Záruka 100% spokojnosti
 • Flexibilné dodanie služieb
 • Rýchly serves

 • Apostil(a) je overenie podpisu a odtlačku pečiatky na verejnej listine za účelom jej použitia v niektorom zo štátov, ktorý je zmluvnou stranou Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961 (tzv. Haagský dohovor). Táto zvláštna doložka nahrádza superlegalizaciu.

  Hodnovernosť verejnej listiny (rodný list, sobášny list, rozhodnutie, znalecký posudok, vysvedčenie, ...) potvrdí podľa Haagského dohovoru prislušný tzv. "apostilný" orgán v krajine, v ktorej bola listina vystavená, zvláštnym osvedčením - apostillou

  Slovenské orgány príslušné podľa článku 6 Haagskeho dohovoru vydávať osvedčenia „APOSTILLE“ (Oznámenie MZV SR č. 501/2007 Z. z.): 

  • 1. Krajské súdy SR - verejné listiny vydané okresnými súdmi, notármi alebo sudnými exekútormi v územnom obvode krajského súdu pre listiny, ktorých správnosť osvedčili, alebo na ktorých osvedčili pravosť podpisu, ako aj pre preklady vyhotovené prekladateľmi, alebo posudky vyhotovené znalcami 
  • 2. Ministerstvo spravodlivosti SR - ostatné justičné listiny neuvedené v bode 1 
  • 3. Ministerstvo vnútra SR - Verejné listiny vydané v jeho rezorte s výnimkou listín uvedených v bode 7 
  • 4. Ministerstvo školstva SR - Verejné listiny vydané v jeho rezorte (vysvedčenia, diplomy, …) 
  • 5. Ministerstvo zdravotníctva SR - Verejné listiny vydané v jeho rezorte 
  • 6. Ministerstvo obrany SR - Verejné listiny vydané v rezorte Ministerstva obrany SR 
  • 7. Obvodné úrady
   • a) matričné doklady (okrem rozhodnutí o osobnom stave) 
   • b) verejné listiny vydané orgánmi samosprávy 
  • 8. Ministerstvo zahraničných vecí SR - Všetky ostatné verejné listiny vydané v SR (register trestov, doklady vydané MH SR, obch. komorami, daňovými úradmi, výpisy z katastra, certifikáty vyd. ŠÚ pre kontrolu liečiv a pod.) 

  POSTUP PRI OSVEDČOVANÍ MATRIČNÝCH DOKLADOV FORMOU APOSTILLE

  • doklad vydá príslušná matrika obvodu Košice 
  • podpis a pečiatku matrikára na doklade osvedčí formou APOSTILLE Obvodný úrad Košice 
  • doklad opatrený „Apostille“ preloží súdny prekladateľ 
  • podpis a pečiatku súdneho prekladateľa osvedčí formou APOSTILLE krajský súd, v zozname ktorého je prekladateľ zapísaný 

  Osvedčením formou Apostille je ukončené overovanie dokladu a doklad môže byť predložený v krajine, ktorá podpísala Haagsky dohovor. 

  Osvedčovanie je spoplatňované podľa sadzobníka správnych poplatkov v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

  Apostily vydané v Slovenskej republike určené do anglicky hovoriacich krajín sa neprekladajú. Vydávajú sa dvojjazyčné, teda v slovenskom a anglickom jazyku. 

  Ak je však apostilovaná listina určená napríklad do nemecky hovoriacej krajiny, je potrebné ju úradne preložiť spolu s listinou, ku ktorej bola vydaná. 

  Zároveň sa do slovenčiny prekladajú apostily pripojené k listinám vydaným v zahraničí na použitie na Slovensku. 

Súvisiace produkty