Preklad VÝUČNého LISTu

Preklad VÝUČNého LISTu

EUR 25.00 ZA NORMOSTRANU
Na požiadanie
Štandardný produkt
19

je doklad o odbornej spôsobilosti nadobudnutej štúdiom na strednej odbornej škole alebo odbornom učilišti. Vydáva sa v zmysle § 16 ods. 4 písm. a) a b) a § 90 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) http://www.epi.sk/zz/2008-245

 • Záruka 100% spokojnosti
 • Flexibilné dodanie služieb
 • Rýchly serves

 • Čo robiť, ak potrebujete preklad výučného listu. 

  Úradný preklad výučného listu si vyžaduje zviazať preloženú listinu s jeho notárom overenou kópiou.

  Oficiálny preklad výučného listu má štyri strany, ktoré prekladateľ zviaže trikolórou a opatrí odtlačkom svojej okrúhlej úradnej pečiatky. 

  Titulná strana: uvádza údaje úradného prekladateľa a údaje zadávateľa. 

  Údaje zadávateľa musia obsahovať: Meno, priezvisko a bydlisko osoby, ktorá preklad výučného listu objednáva alebo osoby uvedenej na výučnom liste. 

  Druhá strana:  notárom overená kópia výučného listu 

  Kópie určené na preklad, teda na použitie v zahraničí, musí overiť samotný notár, nie osoba poverená notárom. 

  Niektoré verejné listiny vydané slovenskými orgánmi vyžadujú na použitie pred orgánmi cudzieho štátu alebo pred orgánmi v cudzine vyššie overenie, tzv. superlegalizáciu.

  V takom prípade nie je možné použiť notárom overenú kópiu výučného listu, ministerstvu je potrebné predložiť originál.  

  Výučný list superlegalizuje Ministerstvo školstva (https://www.minedu.sk/apostille-superlegalizacia/), pokiaľ je určené do štátov Haagskeho dohovoru. 

  Pre ostatné štáty Ministerstvo školstva potvrdí doklady určené na ďalšiu legalizáciu konzulárnym odborom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí. Následne doklad preloží súdny prekladateľ, ktorého osvedčí krajský súd. Odtiaľ ide doklad späť na Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí. Ako posledný krok je potrebné super legalizovať dokument veľvyslanectvom alebo konzulátom štátu, v ktorom má byť výučný list použitý 

  (https://www.mzv.sk/cestovanie-a-konzularne-info/doklad-vydany-v-sr-na-pouzitie_v-cudzine).

  Tretia strana: preklad výučného listu do cudzieho jazyka. 

  Preklad musí vyhotoviť úradný prekladateľ zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.    

  Štvrtá strana: prekladateľská doložka súdneho prekladateľa. Posledná strana úradného prekladu výučného listu pozostáva z prekladateľskej doložky v slovenskom a cudzom jazyku. Nesie odtlačok oficiálnej pečiatky prekladateľa a jeho podpis. Odtlačok pečiatky sa dáva aj na zadnú stranu posledného listu prekladu cez konce trikolóry, ktorou je celý úradný dokument zviazaný. 

   

  Čo robiť, keď už mám super legalizovaný/ notárom overený výučný list?

  1. Je potrebné naskenovať všetky strany výučného listu. 

  2. Sken výučného listu určeného na preklad nám môžete doručiť cez e-shop www.najrychlejsipreklad.sk alebo mailom na adresu info@najrychlejsipreklad.sk

  3. Zvolíte cieľový jazyk prekladu. 

  4. Podľa cieľového jazyka a spôsobu doručenia a vyzdvihnutia výučného listu Vám vystavíme faktúru za preklad s uvedením termínu vyhotovenia. 

   

  PRÍKLAD: 

  Požiadavka: preklad výučného listu do nemčiny s osobným vyzdvihnutím v Poprade

  Vybavenie: 

  1. sken prekladu nám pošlite niektorým z hore uvedených spôsobov 

  2. zvoľte cieľový jazyk a poskytnite nám údaje zadávateľa 

  3. obdržíte e-faktúru. 

  4. preklad si môžete vyzdvihnúť (zvyčajne) do 24 hod. od pripísania úhrady na náš účet počas našich otváracích hodín

  5. nezabudnite doniesť osvedčenú kópiu / super legalizovaný originál.   

Súvisiace produkty