Preklad VYSOKOŠKOLSKého DIPLOMu

Preklad VYSOKOŠKOLSKého DIPLOMu

EUR 25.00 ZA NORMOSTRANU
Na požiadanie
Štandardný produkt
18

Doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

 • Záruka 100% spokojnosti
 • Flexibilné dodanie služieb
 • Rýchly serves

 • Čo robiť, ak potrebujete preklad vysokoškolského diplomu. 

  Úradný preklad vysokoškolského diplomu si vyžaduje zviazať preklad s kópiou originálu overenou notárom. 

  Oficiálny preklad vysokoškolského diplomu má štyri strany, ktoré prekladateľ zviaže trikolórou a opatrí odtlačkom svojej okrúhlej úradnej pečiatky. 

  Titulná strana: uvádza údaje úradného prekladateľa a údaje zadávateľa. 

  Údaje zadávateľa musia obsahovať: Meno, priezvisko a bydlisko osoby, ktorá preklad vysokoškolského diplomu objednáva alebo osoby uvedenej na diplome. 

  Druhá strana:  notárom overená kópia vysokoškolského diplomu

  Kópie určené na preklad, teda na použitie v zahraničí, musí overiť samotný notár, nie osoba poverená notárom. 

  Niektoré verejné listiny vydané slovenskými orgánmi vyžadujú na použitie pred orgánmi cudzieho štátu alebo pred orgánmi v cudzine vyššie overenie, tzv. superlegalizáciu.

  V takom prípade nie je možné použiť notárom overenú kópiu vysvedčenia, ministerstvu je potrebné predložiť originál.  

  Vysokoškolský diplom superlegalizuje Ministerstvo školstva (https://www.minedu.sk/apostille-superlegalizacia/), pokiaľ je určené do štátov Haagskeho dohovoru. 

  Pre ostatné štáty doklady potvrdí Ministerstvo školstva a postúpi ich na legalizáciu konzulárnym odborom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí. Následne doklad preloží súdny prekladateľ, ktorého osvedčí krajský súd . Odtiaľ ide doklad späť na Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí. Na ďalšie použitie je potrebné superlegalizovať dokument veľvyslanectvom alebo konzulátom štátu, v ktorom má byť vysokoškolský diplom použitý (https://www.mzv.sk/cestovanie-a-konzularne-info/doklad-vydany-v-sr-na-pouzitie_v-cudzine).

  Tretia strana: preklad vysokoškolského diplomu do cudzieho jazyka. 

  Preklad musí vyhotoviť úradný prekladateľ zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.    

  Štvrtá strana: prekladateľská doložka súdneho prekladateľa. Posledná strana úradného prekladu vysokoškolského diplomu pozostáva z prekladateľskej doložky v slovenskom a cudzom jazyku. Nesie odtlačok oficiálnej pečiatky prekladateľa a jeho podpis. Odtlačok pečiatky sa dáva aj na zadnú stranu posledného listu prekladu cez konce trikolóry, ktorou je celý úradný dokument zviazaný. 

   

  Čo robiť, keď už mám super legalizovanýdiplom?

  1. Je potrebné naskenovať obe strany notárom overeného / superlegalizovaného vysokoškolského diplomu. 

  2. Sken vysokoškolského diplomu určeného na preklad nám môžete doručiť cez e-shop www.najrychlejsipreklad.sk alebo mailom na adresu info@najrychlejsipreklad.sk

  3. Zvoľte cieľový jazyk prekladu. 

  4. Podľa cieľového jazyka a spôsobu doručenia a vyzdvihnutia diplomu Vám vystavíme faktúru za preklad s uvedením termínu vyhotovenia. 

   

  PRÍKLAD: 

  Požiadavka: preklad vysokoškolského diplomu do francúzštiny s doručením na adresu vo Francúzsku.

  Vybavenie: 

  1. doručte legalizovaný / notárom overený diplom do niektorej z kancelárií ILUMINATA s.r.o. (viď. kontakty). Doručenie môže byť osobné alebo poštou. 

  2. uhraďte e-faktúru 

  3. diplom Vám pošleme na požadovanú adresu prvou triedou doporučene najneskôr do 48 hod. od pripísania úhrady na náš účet.  

   

Súvisiace produkty