PREKLAD VYSVEDČENIA

PREKLAD VYSVEDČENIA

EUR 25.00 ZA NORMOSTRANU
Na požiadanie
Štandardný produkt
20

Pre výmenných študentov a vysokoškolákov

 • Záruka 100% spokojnosti
 • Flexibilné dodanie služieb
 • Rýchly serves

 • Ak si stredoškolák a ideš ako výmenný študent do Ameriky, potrebuješ úradný preklad vysvedčení z predchádzajúcich ročníkov. Pri svojom návrate budeš zase potrebovať úradný preklad amerického vysvedčenia do slovenčiny, aby si mohol urobiť rozdielové skúšky a strednú školu dokončiť. Rozdielové skúšky a pokračovanie so svojou triedou bežne umožňujú gymnáziá, ale aj iné stredné školy podľa individuálnej dohody s vedením. 

  Vysvedčenie o štátnej skúške si dávajú prekladať zase absolventi vysokých škôl ak mieria do zahraničia na doktorandské štúdium alebo sa snažia o uznanie svojho vzdelania v zahraničí. 

  Nostrifikácia je uznávanie dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií zo zahraničia a viac sa o nej dočítate na https://www.minedu.sk/uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-odbornych-kvalifikacii-zo-zahranicia/

  Preklad vysvedčenia budete potrebovať ak máte záujem vykonávať niektoré z regulovaných povolaní v Slovenskej republike, pričom vzdelanie, odbornú prípravu alebo požadovanú prax ste nadobudli v zahraničí. Na stránke minedu.sk nájdete postup ako podať žiadosť na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR - Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní (SUDV), ktoré uznáva odbornú kvalifikáciu pre pedagogické, zdravotnícke a športové povolania a taktiež uznáva doklad o vzdelaní (diplom, vysvedčenie a pod.) pre viaceré ďalšie skupiny povolaní (napr. viazané živnosti, stavebné povolania a iné). To, či je za Vaše povolanie zodpovedné SUDV a platia pre Vás informácie nižšie, alebo sa musíte obrátiť na iný orgán v SR, zistíte vyhľadaním Vášho povolania v databáze regulovaných povolaní.

  Orgány môžu žiadať overené kópie a/alebo úradne overené preklady niektorých kľúčových dokumentov na preukázanie pravosti dokumentov, ako sú osvedčenia o kvalifikácii.

  Pri žiadosti o uznanie dokladov o vzdelaní získaných v nečlenskom štáte sa vyžaduje aj:

  • overenie pravosti podpisov a odtlačku pečiatky školy na origináloch dokladov o vzdelaní orgánom tretieho štátu príslušným na jeho overenie, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak (apostille alebo superlegalizácia),
  • potvrdenie o oprávnení vzdelávacej inštitúcie poskytovať príslušné vzdelávanie, o uznanie ktorého žiadateľ žiada, a
  • podrobný obsah absolvovaných predmetov (sylaby predmetov) - na základe individuálneho posúdenia žiadosti.

  Preklady

  Preklady sa nevyžadujú:

  • z dokladov totožnosti alebo dokladov o predchádzajúcom vzdelaní
  • z dokladov vydaných v českom alebo latinskom jazyku

  Preklady dokladov o odbornej kvalifikácii (napr. diplom, výpis skúšok)

  • pre povolania lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra a pôrodná asistentka

   • členské štáty: nevyžaduje sa preklad*
   • nečlenské štáty: z dokladov vydaných v jazyku anglickom, nemeckom, francúzskom, ruskom a maďarskom sa akceptuje aj vlastný preklad, z iných jazykov sa vyžaduje úradný preklad*
  • pre ostatné povolania
   • členské štáty: akceptuje sa vlastný preklad*
   • nečlenské štáty: z dokladov vydaných v jazyku anglickom, nemeckom, francúzskom, ruskom a maďarskom sa akceptuje aj vlastný preklad, z iných jazykov sa vyžaduje úradný preklad*

  * Ak ste odbornú kvalifikáciu nadobudli v členskom štáte, doklady, ktoré ju preukazujú (napr. diplom, výpis skúšok), stačí predložiť bez úradného prekladu. V prípade, že nepredložíte preklad, je nutné počítať s časom potrebným na preverenie obsahu dokumentu zo strany orgánov v domovskom členskom štáte. Preverenie obsahu dokumentu nie je potrebné v prípade predloženia úradného prekladu alebo dokumentu vydaného v jazyku anglickom, nemeckom, francúzskom, ruskom a maďarskom.

   

Súvisiace produkty