Preklad DODATku K DIPLOMU

Preklad DODATku K DIPLOMU

EUR 100.00 ZA NORMOSTRANU
Na požiadanie
Štandardný produkt
5

Dokument pripojený k diplomu o vysokoškolskom vzdelaní, v ktorom sa štandardizovaným spôsobom uvádza druh, stupeň, kontext, obsah a status štúdia absolvovaného jeho držiteľom. Vydávajú ho inštitúcie vysokoškolského vzdelania podľa noriem schválených Európskou komisiou, Radou Európy a organizáciou UNESCO.

 • Záruka 100% spokojnosti
 • Flexibilné dodanie služieb
 • Rýchly serves

 • Čo robiť, ak potrebujete preklad dodatku vysokoškolského diplomu. 

  Úradný preklad dodatku k vysokoškolskému diplomu si vyžaduje zviazať preklad s notárom overenou kópiou originálu. Osvedčenú kópiu dodatku k diplomu Vám vyhotoví aj vysoká škola, ktorá Vám diplom udelila. 

  Oficiálny preklad dodatku k diplomu má (spravidla) desať strán, ktoré prekladateľ zviaže trikolórou a opatrí odtlačkom svojej okrúhlej úradnej pečiatky. 

  Titulná strana: uvádza údaje úradného prekladateľa a údaje zadávateľa. 

  Údaje zadávateľa musia obsahovať: Meno, priezvisko a bydlisko osoby, ktorá preklad dodatku k diplomu objednáva alebo osoby uvedenej na dodatku k diplomu. 

  Druhá až piata strana:  notárom alebo vysokou školou overená kópia dodatku k vysokoškolskému diplomu 

  Kópie určené na preklad, teda na použitie v zahraničí, musí overiť samotný notár, nie osoba poverená notárom. 

  Niektoré verejné listiny vydané slovenskými orgánmi vyžadujú na použitie pred orgánmi cudzieho štátu alebo pred orgánmi v cudzine vyššie overenie, tzv. superlegalizáciu. 

  V takom prípade nie je možné použiť notárom overenú kópiu vysvedčenia, ministerstvu je potrebné predložiť originál.  

  Dodatok k vysokoškolskému diplomu super legalizuje Ministerstvo školstva (https://www.minedu.sk/apostille-superlegalizacia/), pokiaľ je určené do štátov Haagskeho dohovoru. 

  Pre ostatné štáty Ministerstvo školstva potvrdí doklady na ďalšiu legalizáciu konzulárnym odborom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí. Následne doklad preloží súdny prekladateľ, ktorého osvedčí krajský súd. Odtiaľ ide doklad späť na Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí. Na ďalšie použitie je potrebné superlegalizovať dokument veľvyslanectvom alebo konzulátom štátu, v ktorom má byť dodatok k vysokoškolskému diplomu použitý (https://www.mzv.sk/cestovanie-a-konzularne-info/doklad-vydany-v-sr-na-pouzitie_v-cudzine).

  Šiesta až deviata strana: preklad dodatku vysokoškolského diplomu do cudzieho jazyka. 

  Preklad musí vyhotoviť úradný prekladateľ zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.    

  Desiata strana: prekladateľská doložka súdneho prekladateľa. Posledná strana úradného prekladu dodatku k diplomu pozostáva z prekladateľskej doložky v slovenskom a cudzom jazyku. Nesie odtlačok oficiálnej pečiatky prekladateľa a jeho podpis. Odtlačok pečiatky sa dáva aj na zadnú stranu posledného listu prekladu cez konce trikolóry, ktorou je celý úradný dokument zviazaný. 

  Ako postupovať, keď už mám osvedčený dodatok k diplomu?

  1. Je potrebné naskenovať všetky strany dodatku k diplomu. 

  2. Sken dodatku k diplomu určený na preklad nám môžete doručiť cez e-shop www.najrychlejsipreklad.sk alebo mailom na adresu info@najrychlejsipreklad.sk

  3. Zvolíte cieľový jazyk prekladu. 

  4. Podľa cieľového jazyka a spôsobu doručenia a vyzdvihnutia dodatku k diplomu Vám vystavíme faktúru za preklad s uvedením termínu vyhotovenia. 

  PRÍKLAD: 

  Požiadavka: preklad dodatku k vysokoškolskému diplomu do španielčiny s osobným vyzdvihnutím v Bratislave

  Vybavenie: 

  1. pošlite nám sken dodatku k diplomu na nacenenie a určenie termínu dodania prostredníctvom nášho e-shopu alebo mailom.  

  2. uhraďte e-faktúru 

  3. o tom, že preklad dodatku k diplomu máte pripravený Vás budeme informovať mailom alebo textovou správou najneskôr do 72 hod. od pripísania úhrady na náš účet.  

  4. navštívte nás v našej kancelárii na Dunajskej 68 počas otváracích hodín alebo po dohode s manažérom kancelárie na adrese iluminata@iluminata.sk alebo na tel. č. 0903 615 028

  5. nezabudnite so sebou doniesť originál, ktorý Vám na počkanie zviažeme s prekladom

   

Súvisiace produkty