Preklad SOBÁŠNeho LISTu

Preklad SOBÁŠNeho LISTu

EUR 25.00 ZA NORMOSTRANU
Na požiadanie
Štandardný produkt
13

Uzavreli ste manželstvo a jeden z Vás je cudzinec. Ako postupovať, ak potrebujete preklad sobášneho listu.

 • Záruka 100% spokojnosti
 • Flexibilné dodanie služieb
 • Rýchly serves

 • Úradný preklad sobášneho listu si vyžaduje zviazať preloženú listinu s originálom. 

  Oficiálny preklad sobášneho listu pozostáva zo štyroch strán, ktoré prekladateľ zviaže trikolórou a opatrí odtlačkom svojej okrúhlej úradnej pečiatky. 

  Titulná strana: uvádza údaje úradného prekladateľa a údaje zadávateľa. 

  Údaje zadávateľa musia obsahovať: Meno, priezvisko a bydlisko osoby, ktorá preklad sobášneho listu sama objednáva alebo osoby uvedenej v sobášnom liste. 

  Druhá strana:  rovnopis alebo duplikát sobášneho listu. 

  Na vystavenie duplikátu potrebujete platný občiansky preukaz alebo cestovný pas. 

  Duplikát sobášneho listu občana, ktorý mal sobáš na území Slovenskej republiky vydá ktorýkoľvek matričný úrad na území Slovenskej republiky.  

  Verejné listiny vydané slovenskými orgánmi vyžadujú na použitie pred orgánmi cudzieho štátu alebo pred orgánmi v cudzine vyššie overenie, tzv. apostil.

  Kde získať apostilovaný sobášny list?

  Legalizačnú doložku – APOSTILLE – na použitie sobášneho listu v zahraničí môže na origináli sobášneho listu vyznačiť iba Okresný úrad, Odbor všeobecnej vnútornej správy. 

  Zákonná úprava: § 18 zákona NR SR č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov

  Tretia strana: preklad sobášneho listu do cudzieho jazyka. 

  Preklad musí vyhotoviť úradný prekladateľ zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.    

  Štvrtá strana: prekladateľská doložka súdneho prekladateľa. Posledná strana úradného prekladu sobášneho listu pozostáva z prekladateľskej doložky v slovenskom a cudzom jazyku. Nesie odtlačok oficiálnej pečiatky prekladateľa a jeho podpis. Odtlačok pečiatky sa dáva aj na rub tejto strany cez konce trikolóry, ktorou je celý úradný dokument zviazaný. 

  Čo robiť, keď už mám apostilovaný sobášny list?

  1. Apostilovaný sobášny list je potrebné naskenovať z oboch strán. 

  2. Sken sobášneho listu určeného na preklad nám môžete doručiť cez e-shop www.najrychlejsipreklad.sk alebo mailom na adresu info@najrychlejsipreklad.sk. 

  3. Zvolíte cieľový jazyk prekladu. 

  4. Podľa cieľového jazyka a spôsobu doručenia a vyzdvihnutia sobášneho listu Vám vystavíme faktúru za preklad s uvedením termínu vyhotovenia. 

  PRÍKLAD: 

  Požiadavka: preklad sobášneho listu do poľského jazyka s osobným vyzdvihnutím v Bratislave

  Vybavenie: apostilovaný sobášny list doručíte do kancelárie ILUMINATA s.r.o. na Dunajskej 68 v čase od 10:00 hod. do 18:00 hod. 

  Zaplatíte zálohu vo výške 50% ceny prekladu a vypíšete objednávkový formulár. 

  Preklad si môžete vyzdvihnúť podľa dodacieho termínu oznámeného na mieste, alebo Vám ho pošleme prvou triedou doporučene na adresu, ktorú nám na tento účel poskytnete v prípade, že celú cenu prekladu vyplatíte pri jeho objednaní.

   

Súvisiace produkty