Preklad ŽIVNOSTENSKého LISTu

Preklad ŽIVNOSTENSKého LISTu

EUR 25.00 ZA NORMOSTRANU
Na požiadanie
Štandardný produkt
22

Živnosť je najčastejšie využívaným oprávnením na podnikanie pre fyzické aj právnické osoby. Ohlásenie živnosti môžete urobiť osobne na odbore živnostenského podnikania okresného úradu alebo elektronicky cez elektronickú službu založenia živnosti dostupnú na portáli verejnej správy www.slovensko.sk.

 • Záruka 100% spokojnosti
 • Flexibilné dodanie služieb
 • Rýchly serves

 • Overiť živnosť Vám pomôže živnostenský register dostupný na https://www.zrsr.sk

  Živnostenský register upravuje živnostenský zákon: http://www.zakonypreludi.sk/zz/1991-455

  Ako postupovať, ak ste živnostník a potrebujete preklad živnostenského listu. 

  Úradný preklad živnostenského oprávnenia si vyžaduje zviazať preloženú listinu s originálom. 

  Oficiálny preklad živnostenského listu pozostáva z viacerých strán, ktoré prekladateľ zviaže trikolórou a opatrí odtlačkom svojej okrúhlej úradnej pečiatky. 

  Titulná strana: uvádza údaje úradného prekladateľa a údaje zadávateľa. 

  Údaje zadávateľa musia obsahovať: Obchodné meno a sídlo fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá preklad živnostenského oprávnenia objednáva alebo osoby uvedenej v oprávnení.  

  Nasleduje originál živnostenského listu. 

  K originálu sa prikladá preklad živnostenského oprávnenia do cudzieho jazyka. 

  Preklad musí vyhotoviť úradný prekladateľ zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.    

  Poslednú stranu úradného prekladu živnostenského listu tvorí prekladateľská doložka v slovenskom a cudzom jazyku. Nesie odtlačok oficiálnej pečiatky prekladateľa a jeho podpis. Odtlačok pečiatky sa dáva aj na rub tejto strany cez konce trikolóry, ktorou je celý úradný dokument zviazaný. 

   

  Čo robiť, keď už mám originál živnostenského listu?

  1. Naskenujte všetky strany oprávnenia. 

  2. Sken oprávnenia určeného na preklad nám môžete doručiť cez e-shop www.najrychlejsipreklad.sk alebo mailom na adresu info@najrychlejsipreklad.sk

  3. Zvolíte cieľový jazyk prekladu. 

  4. Podľa cieľového jazyka a spôsobu doručenia a vyzdvihnutia živnostenského oprávnenia Vám vystavíme faktúru za preklad s uvedením termínu vyhotovenia. 

   

  PRÍKLAD: 

   

  Požiadavka: preklad živnostenského listu do nemčiny so zaslaním na adresu v Rakúsku.   

  Vybavenie: 

  1. sken výpisu pošlite na iluminata@iluminata.sk

  2. obdržíte e-faktúru

  3. prostredníctvom niekoho, alebo poštou nám doručíte originál živnostenského oprávnenia na ILUMINATA s.r.o., Námestie sv. Egídia 18/41, 058 01 Poprad, Slovensko

  4. preklad Vám vyexpedujeme spravidla do 48 hod. od pripísania úhrady na náš účet za predpokladu, že ste nám v uvedenej lehote doručili originál živnostenského oprávnenia na zviazanie so samotným prekladom a uviedli presnú adresu doručenia

   

Súvisiace produkty