Preklad POTVRDENIa O OSOBNOM STAVE

Preklad POTVRDENIa O OSOBNOM STAVE

EUR 25.00 ZA NORMOSTRANU
Na požiadanie
Štandardný produkt
6

Povolenie na uzavretie manželstva Manželstvo občana Slovenskej republiky s cudzincom https://www.mic.iom.sk/sk/rodina/manzelstvo-obcana-sr-s-cudzincom.html Občan SR môže uzavrieť manželstvo s cudzincom na území Slovenskej republiky alebo v cudzine pred orgánom štátu, ktorého je snúbenec-cudzinec štátnym príslušníkom. V prípade sobáša v cudzine sa od Vás môže vyžadovať, aby ste preukázali svoj rodinný stav. Postup pri uzavretí manželstva s cudzincom z tretej krajiny https://www.akmv.sk/aktuality/rodinne-pravo/postup-pri-uzavreti-manzelstva-s-cudzincom-z-tretej-krajiny

 • Záruka 100% spokojnosti
 • Flexibilné dodanie služieb
 • Rýchly serves

 • Slovenská republika nevydáva pre svojich občanov oficiálne potvrdenie o osobnom stave. 

  Nahrádza ho čestné prehlásenie. 

  Na účely uzavretia manželstva s cudzím štátnym príslušníkom v zahraničí stačí použiť vzor čestného prehlásenia, ktorý vyplníte svojimi údajmi. 

  Vyplnené čestné prehlásenie vezmete k notárovi, pred ktorým ho podpíšete. 

  Notár (pozor! nie pracovník poverený notárom) Váš podpis na čestnom prehlásení overí. 

  Takto potvrdené čestné prehlásenie zadávate na úradný preklad do cieľového jazyka. 

  Uvedený postup platí, ak sa fyzicky nachádzate na Slovensku. 

  Ak si vybavujete čestné prehlásenie zo zahraničia, stačí ho neúradne preložiť do cieľového jazyka a notárske overenie podpisu v danej krajine už prebehne v cieľovom jazyku, takže nepotrebujete úradný preklad. 

  Ak od Vás vyžadujú apostilované prehlásenie, v takom prípade musíte čestné prehlásenie podpísať pred notárom na Slovensku. Notárom overené čestné prehlásenie Vám apostiluje krajský súd. 

   

Súvisiace produkty