Preklad SPOLOČENSKej ZMLUVy

Preklad SPOLOČENSKej ZMLUVy

VYPOČÍTAŤ CENU
Na požiadanie
Individuálny produkt
14

a/lebo zakladateľská listina akciovej spoločnosti je súčasťou zbierky listín, ktorú spravuje obchodný register: www.orsr.sk. Ide o register firiem, väčšinu ktorých tvoria spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť a komanditná spoločnosť.

 • Záruka 100% spokojnosti
 • Flexibilné dodanie služieb
 • Rýchly serves

 • Ako postupovať, ak potrebujete preklad spoločenskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny akciovej spoločnosti.

  Úradný preklad spoločenskej zmluvy resp. zakladateľskej listiny si vyžaduje zviazať preloženú listinu s originálom. 

  Oficiálny preklad spoločenskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny pozostáva z viacerých strán, ktoré prekladateľ zviaže trikolórou a opatrí odtlačkom svojej okrúhlej úradnej pečiatky. 

  Titulná strana: uvádza údaje úradného prekladateľa a údaje zadávateľa. 

  Údaje zadávateľa musia obsahovať: Obchodné meno a sídlo právnickej osoby, ktorá preklad spoločenskej zmluvy resp. zakladateľskej listiny objednáva, alebo spoločnosti uvedenej v spoločenskej zmluve resp. zakladateľskej listine.   

  Nasleduje originál spoločenskej zmluvy a/lebo zakladateľskej listiny. 

  K originálu spoločenskej zmluvy resp. zakladateľskej listiny sa prikladá jej preklad do cudzieho jazyka. 

  Preklad musí vyhotoviť úradný prekladateľ zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.    

  Poslednú stranu úradného prekladu spoločenskej zmluvy a/lebo zakladateľskej listiny tvorí prekladateľská doložka v slovenskom a cudzom jazyku. Nesie odtlačok oficiálnej pečiatky prekladateľa a jeho podpis. Odtlačok pečiatky sa dáva aj na rub tejto strany cez konce trikolóry, ktorou je celý úradný dokument zviazaný. 

  Ako postupovať, keď už máme spoločenskú zmluvu resp. zakladateľskú listinu?

  1. Naskenujte všetky strany zmluvy/listiny. 

  2. Scan spoločenskej zmluvy / zakladateľskej listiny určenej na preklad nám môžete doručiť cez e-shop www.najrychlejsipreklad.sk alebo mailom na adresu info@najrychlejsipreklad.sk. 

  3. Zvolíte cieľový jazyk prekladu. 

  4. Podľa cieľového jazyka a spôsobu doručenia a vyzdvihnutia spoločenskej zmluvy resp. zakladateľskej listiny Vám vystavíme faktúru za preklad s uvedením termínu vyhotovenia. 

  PRÍKLAD: 

  Požiadavka: preklad spoločenskej zmluvy a/lebo zakladateľskej listiny z anglického do slovenského jazyka s osobným vyzdvihnutím v Poprade

  Vybavenie: 

  1. scan zmluvy resp. listiny pošlite na iluminata@iluminata.sk

  2. obdržíte e-faktúru

  3. preklad si môžete vyzdvihnúť podľa dohody s manažérom kancelárie v Poprade (0950 523 682) spravidla do 48 hod. od pripísania úhrady na náš účet.

  4. nezabudnite doniesť originál spoločenskej zmluvy a/lebo zakladateľskej listiny na zviazanie s prekladom   

Súvisiace produkty