TLMOČENIE SOBÁŠA

TLMOČENIE SOBÁŠA

VYPOČÍTAŤ CENU
Na požiadanie
Individuálny produkt
27

Manželstvo sa uzaviera súhlasným vyhlásením snúbencov pred matričným úradom (príslušným podľa miesta trvalého pobytu, alebo na základe povolenia pred iným matričným úradom alebo na inom vhodnom mieste), alebo pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti. Snúbenci verejne a slávnostným spôsobom v prítomnosti dvoch svedkov vyhlásia, že uzavierajú manželstvo. Pokiaľ cudzinec neovláda slovenský jazyk, toto vyhlásenie musí byť tlmočené.

 • Záruka 100% spokojnosti
 • Flexibilné dodanie služieb
 • Rýchly serves

 • Cudzinec pred uzavretím manželstva na Slovensku je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

  1. rodný list,
  2. doklad o osobnom stave (nesmie byť starší ako 6 mesiacov),
  3. doklad o pobyte,
  4. doklad o štátnom občianstve,
  5. úmrtný list zomretého manžela alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo zaniklo, ak ide o ovdoveného cudzinca,
  6. právoplatný rozsudok o rozvode manželstva alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo je právoplatne rozvedené, ak ide o rozvedeného cudzinca,
  7. doklad, ktorým možno preukázať totožnosť.

  Od 1.10.2015 sa zo zákona vypustila požiadavka predložiť doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva.

  Všetky verejné listiny vydané v zahraničí musia byť úradne osvedčené („apostila“, ak ide o verejnú listinu vydanú v štáte, ktorý pristúpil k Haagskemu dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín, alebo „superlegalizácia“ v prípade listín vydaných v ostatných štátoch) a preložené do slovenčiny prekladateľom zapísaným v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR.

Súvisiace produkty