Medzi jazykové služby patrí výučba cudzieho jazyka, neúradný alebo úradný preklad, korekcia preloženého textu, jeho lokalizácia do miestnej verzie jazyka, rôzne typy tlmočenia, cielená príprava na medzinárodné testy z cudzieho jazyka a pod. 

Pri nákupe jazykových služieb, ak ste tak ešte nerobili, sa Vám môže z ponuky na internete "zatočiť hlava". Ako si vybrať závisí od konkrétnej potreby individuálneho klienta. 

1. Ak Vám ide o ČAS: zastaralou praktikou u mnohých poskytovateľov jazykových služieb je účtovanie príplatku za rýchlosť. Hľadajte poskytovateľa, ktorý je ochotný preklad vyhotoviť obratom za štandardnú, trhovú cenu. Cena úradných prekladov je napríklad určená Vyhláškou 491/2004 https://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-491
Treba pamätať na to, že zákon síce účtovať príplatok za rýchlosť umožňuje, ale neprikazuje. 

2. Ak Vám ide o KVALITU: výstražným znamením by pre Vás mala byť požiadavka prekladateľa alebo agentúry účtovať príplatok za "odborný text". My, prekladatelia, prekladáme iba odborné texty. Skúsený prekladateľ pracuje v CAT softvéri (počítačom podporovaný preklad), disponuje rozsiahlymi terminologickými databankami a má k dispozícii externých konzultantov alebo Vás pozve spolupodieľať sa na finálnej verzii prekladu Vašimi odbornými zásahmi do textu. 

3. Ak Vám ide o PENIAZE: platí staré dobré príslovie "Nie som tak bohatý, aby som si mohol dovoliť lacné služby", pokiaľ, samozrejme, nie sú štandardizovanej povahy (rodné listy, technické preukazy a pod.)