A. KRAJSKÉ SÚDY OVERUJÚ TIETO LIS​TINY:

1. listiny vydané (alebo osvedčené) okresnými súdmi v územnom obvode týchto krajských súdov;
2. listiny vydané notármi, notárskymi kandidátmi alebo súdnymi exekútormi so sídlom v územnom obvode týchto krajských súdov;

3. listiny, ktorých správnosť osvedčili notári alebo notárski kandidáti so sídlom v územnom obvode týchto krajských súdov (tzv. overené fotokópie listín- vidimácia);Pozor: správnosť odpisu listiny určenej do cudziny musí osvedčiť notár alebo notársky kandidát, nie ním poverený zamestnanec (2) Originál vlastnej listiny musí byť opatrený vyšším overením príslušným apostilným orgánom podľa bodu III. V prípade absencie príslušného apostilného orgánu postupujte podľa bodu 6 (verejné listiny, ktorých overenie nepatrí žiadnemu z apostilných orgánov overuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR)​.

4. listiny, na ktorých notári alebo notárski kandidáti so sídlom v územnom obvode týchto krajských súdov osvedčili pravosť podpisu (legalizácia); Pozor: pravosť podpisu na listine určenej do cudziny musí osvedčiť notár alebo notársky kandidát, nie ním poverený zamestnanec (3).

5. preklady do cudzieho jazyka vyhotovené súdnymi prekladateľmi zo zoznamu prekladateľov, ktorý vedie   Ministerstvo spravodlivosti SR v elektronickej forme; Pozor: ak ide o preklad slovenskej verejnej listiny do iného jazyka, musí byť aj vlastná verejná listina opatrená vyšším overením príslušným orgánom (podľa bodu II alebo III). Odporúča sa zabezpečiť si takéto overenie ešte pred odovzdaním listiny na preklad prekladateľovi.

6. posudky vyhotovené znalcami v zozname znalcov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR v elektronickej forme.

 

Krajské súdy neoverujú:

- rozhodnutia krajských súdov, Najvyššieho súdu SR a Špecializovaného trestného súdu  (overuje ich ministerstvo spravodlivosti)

- listiny, vydané poisťovňami (Sociálnej, zdravotnej alebo iných súkromných poisťovní)

- listiny, vydané bankami alebo inými finančnými inštitúciami

- cirkevné listiny

- obchodné a colné listiny (čl. 1 dohovoru)

- cudzie verejné listiny na použitie v treťom štáte (takúto listinu je potrebné overiť v štáte jej  pôvodu/vydania/)

-​ fotokópie osobných dokladov (občiansky preukaz, cestovný pas, zdravotný preukaz, vodičský preukaz, evidenčnú kartu vodiča, osvedčenie o evidencii vozidla, technický preukaz a pod.) - doklad o skutočnostiach uvedených v občianskom preukaze nahrádza osvedčenie o štátnom občianstve

- fotokópie prekladov (predložený musí byť vždy len originál prekladu pevne spojený s pôvodnou listinou)