Kto potrebuje preklad do slovenčiny?

 

Firmy

 

Podľa Finreportu vlastnia viac ako 50 tisíc spoločností na Slovensku cudzinci. https://www.finreport.sk/podnikanie/viac-ako-50-tisic-firiem-na-slovensku-drzia-v-rukach-zahranicni-majitelia/ A pretože cudzinci majú pevné väzby minimálne na svoju krajinu, potrebujú prekladať do slovenčiny rozmanité dokumenty. Z interných, ktoré si nevyžadujú úradný preklad, ale ich správnosť je mimoriadne dôležitá na predídenie medzinárodným súdnym sporom, sú to zmluvy, technické listy a špecifikácie, faktúry, objednávky, ponuky, prezentácie, interná dokumentácia – napr. o transferovom oceňovaní, správy z auditov, správy z daňovej kontroly, rôzne výzvy slovenských štátnych orgánov adresovaných firme, podania, žaloby, podklady ku konaniam pred slovenskými štátnymi orgánmi, odpovede zahraničného vedenia adresované slovenským štátnym orgánom, podklady na rôzne školenia, interné smernice, ktoré sa majú transponovať do nášho prostredia a podobne. 

Z úradných treba spomenúť výpisy z obchodného registra materskej spoločnosti, spoločenské zmluvy, výpisy z registra trestov štatutárov – cudzincov, notárske overenia podpisov na listinách podpísaných v cudzine, aj keď sú napr. dvojjazyčné, pričom jedným z jazykov je slovenčina. Apostily, rôzne osvedčenia, diplomy alebo iné doklady o dosiahnutom vzdelaní alebo odbornej spôsobilosti, vodičský preukaz a vyjadrenie domovskej krajiny cudzinca – zamestnanca firmy – o tom, že v cudzine mu nebol vodičský preukaz pozastavený alebo nemá iné obmedzenia týkajúce sa vedenia motorového vozidla, prehlásenia o zhode v prípade dovozu výrobkov, certifikáty kvality. 

Uvedený zoznam ani zďaleka nie je vyčerpávajúci, skôr slúži na ilustráciu toho, s čím všetkým sa takáto firma u nás môže stretnúť pri výkone svojej činnosti. 

 

Osoby

 

Celá kapitola by sa dala napísať na tému “svadba s cudzincom”, ale výstižne to zhrnuli na https://mojasvadba.zoznam.sk/magazine/svadba-s-cudzincom-na-slovensku.

Cudzincov však na Slovensko neprivádzajú iba romantické pohnútky. Podľa Startitup pracuje na Slovensku takmer 70 tisíc cudzincov: https://www.startitup.sk/na-slovensku-pracuju-desattisice-cudzincov-pozname-krajiny-z-ktorych-pochadzaju/

Všetci majú povinnosť predložiť cudzinckej polícii úradný preklad výpisu z registra trestov, platného cestovného pasu a výpisu zo zahraničnej banky dokladujúcom skutočnosť, že cudzinec má na účel pobytu zabezpečené zákonom požadované finančné prostriedky. Zamestnávateľ od cudzinca vyžaduje doklad o ukončenom vzdelaní. Rovnako tak vyžaduje príslušný doklad akákoľvek škola, napr. ak je cudzinec maloletý, alebo od dospelého cudzinca, ktorý chce na Slovensku získať vysokoškolské vzdelanie, žiada uznanie svojho vzdelania získaného v zahraničí, alebo iného dokladu, napr. o praxi, atestácii a pod. 

Preklad do slovenčiny potrebujú aj všetci Slováci prichádzajúci zo zahraničia s najrôznejšími dokumentmi, častokrát tiež dokladmi o vzdelaní, ale aj sobášnymi či rodnými listami, rozsudkami o rozvode, lekárskymi správami, potvrdeniami o zamestnaní v cudzine atď. Rodičia vysokoškolákov študujúcich v zahraničí si dávajú každoročne prekladať potvrdenie o návšteve školy svojej šikovnej ratolesti. 

Ďalšou skupinou využívajúcou preklady sú pendleri, teda krajania, ktorí sa vysídlili do prihraničných oblastí okolitých štátov a pravidelne prechádzajú hranicu za prácou či inými povinnosťami na Slovensku. 

Preklady súvisiace s dôchodkovým zabezpečením, zdravotným poistením, prídavkami na deti a inou sociálnou agendou potrebujú opatrovateľky. 

Príspevok teda ukazuje, že preklad môže potrebovať takmer každý. 

Najrýchlejší preklad do slovenčiny získate práve tu.