Každý, kto ovláda aspoň trochu cudzí jazyk, už z/do neho určite prekladal. Takýto preklad však nezaručuje jeho príjemcovi dve veci: 

 

  1. že je naozaj správny 
  2. že je použiteľný na právne účely

 

Súdny preklad je teda pre toho, kto si chce byť istý presnosťou a kvalitou prekladu. Napriek tomu, že sa takémuto prekladu hovorí úradný, oficiálny alebo súdny, najčastejšie ho nepoužíavajú ani tak samotné súdy ako fyzické a právnické osoby – účastníci právnych úkonov. 

 

Ak ste napríklad držiteľom vodičského preukazu vydaného na Slovensku a chcete jazdiť v Kanade, potrebujete súdny preklad slovenského vodičáku. Kanadským orgánom sa tak objasní, že ste oprávnený viesť motorové vozidlo a nemusíte robiť ich skúšky. 

 

Ak ste živnostník a chcete pracovať v inom členskom štáte Európskej únie, potrebujete úradný preklad živnostenského listu, ktorým sa, napríklad v Nemecku, preukážete, že disponujete príslušnou kvalifikáciou / odbornými zručnosťami na výkon danej profesie. 

 

Ak ste nadobudli vysokoškolské vzdelanie a chcete sa uplatniť vo svojom odbore v zahraničí, potrebujete úradný preklad diplomu (niekedy aj výpisu známok za celé štúdium). To isté platí pre cudzincov prichádzajúcich na Slovensko. 

 

Ak ste firma a chcete mať v obchodnom styku so zahraničným partnerom istotu, že znenie zmluvy je totožné vo Vašom aj jeho jazyku, je dobré sa poistiť oficiálnym prekladom takejto zmluvy. 

 

Súdny preklad sa navyše vyznačuje špecifickými identifikačnými znakmi. 

 

Aj keď je už dlhšie možné, aby mal iba elektronickú podobu, mnohé dokumenty sa stále vydávajú v listinnej forme a príslušný zákon z roku 2004 vyžaduje, aby sa s prekladom trojfarebnou šnúrkou - trikolórou - viazal originál alebo notárska kópia listiny. Ak je listina určená do zahraničia, je potrebné, aby jej kópiu určenú na zviazanie s úradným prekladom overil osobne notár, nie notárom poverený pracovník. 

 

Súdny prekladateľ k prekladu vystaví krycí list, ktorý obsahuje názov listiny a údaje ako prekladateľa, tak zadávateľa. Zároveň k prekladu pripojí okrem originálu, ktorý sa prekladal, aj svoju prekladateľskú doložku, ktorá ho identifikuje ako úradnú osobu oprávnenú ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky na túto činnosť podľa osobitného predpisu. 

Napokon preklad opatrí odtlačkom svojej okrúhlej pečiatky a podpisom. Takto vyhotovený preklad je použiteľný na úradné účely v ktorejkoľvek krajine sveta, do ktorej úradného jazyka bol preklad vyhotovený.