Štátne občianstvo Slovenskej republiky možno stratiť

a) prepustením zo štátneho zväzku Slovenskej republiky na vlastnú žiadosť, 
b) nadobudnutím cudzieho štátneho občianstva na základe výslovného prejavu vôle.

K strate štátneho občianstva nedôjde, ak štátny občan Slovenskej republiky nadobudol cudzie štátne občianstvo v súvislosti s uzavretím manželstva so štátnym občanom cudzieho štátu, a to za predpokladu, že cudzie štátne občianstvo manžela nadobudol za trvania spoločného manželstva. K strate štátneho občianstva nedôjde ani vtedy, ak bolo cudzie štátne občianstvo nadobudnuté narodením.

Ten, kto stratil štátne občianstvo nadobudnutím občianstva iného štátu, je povinný bezodkladne túto skutočnosť oznámiť okresnému úradu v sídle kraja.

Príslušné tlačivo nájdete tu: https://www.minv.sk/?informacie-o-strate-statneho-obcianstva-slovenskej-republiky&subor=201043

K tlačivu sa prikladá doklad o nadobudnutí štátneho občianstva cudzieho štátu. Tento doklad je potrebné predložiť formou úradného prekladu. 

Ten, kto neoznámi bezodkladne stratu štátneho občianstva Slovenskej republiky sa dopustí priestupku. Za takýto priestupok sa uloží pokuta vo výške 3 319,- eur.