Výňatok z islamského sobášneho listu:

"Prípady, v ktorých môže manželka požiadať o rozvod i) odmietnutie manžela hradiť životné náklady manželky po dobu šesť a viac mesiacov, ak je zrejmé, že ho k tomu nebude možné prinútiť. Tiež neschopnosť manžela plniť si povinnosti týkajúce sa nevyhnutných práv manželky po dobu šiestich mesiacov, keď sa preukáže, že ho k tomu nebude možné prinútiť. ii) nevhodné konanie manžela alebo jeho nevhodné spoločenské styky, ktoré by pokračovanie manželstva urobili pre manželku neúnosným; iii) ak manžel trpí takým nákazlivým ochorením, ktoré by predstavovalo pre manželku riziko; iv) duševná nepríčetnosť manžela, ktorá by právne znemožnila manželstvo rozviesť; v) neplnenie zákona, ktorým sa manželovi zakazuje vykonávať povolania, o ktorom súd zistil, že je v rozpore s rodinnými záujmami alebo prestížou manželky vi) právoplatné odsúdenie manžela právoplatným rozsudkom na päť alebo viac rokov odňatia slobody alebo uloženie peňažného trestu rovnocenného piatim rokov odňatia slobody; vii) holdovanie manžela škodlivým závislostiam podľa rozhodnutia súdu, ktoré by mohlo ohroziť rodinný život a sťažiť život manželke; viii) opustenie rodiny manželom alebo jeho neprítomnosť počas šiestich nepretržitých mesiacov ix) spáchanie akéhokoľvek trestného činu manželom, ktorý podľa rozhodnutia súdu poškodzuje prestíž rodiny, x) sterilita alebo fyzická vada manžela, ktorá spôsobí, že manželka nemôže mať do 5 rokov od uzavretia manželstva dieťa; xi) nezvestnosť manžela, ktorý sa nenájde ani po 6 mesiacoch od podania oznámenia manželkou xii) ak sa manžel dopustí bigamie bez súhlasu svojej manželky alebo podľa uváženia súdu zaobchádza s manželkami nespravodlivo."