KTO MI VYDÁ APOSTIL 

1. MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

overuje verejné listiny vydané v jeho rezorte (napr. doklady o štátnom občianstve, živnostenské listy, rozhodnutia o osobnom stave a pod.) s výnimkou listín, ktoré overujú okresné úrady.

2. OKRESNÉ ÚRADY
overujú 
1. matričné doklady (okrem rozhodnutí o osobnom stave) (napr. rodný, sobášny, úmrtný list);
2. verejné listiny vydané orgánmi samosprávy (napr. potvrdenie o žití, potvrdenie o pobyte – okrem hl. mesta Bratislava a pod.).