Kto to je?

 

Úradný prekladateľ (v Slovenskej republike) je osoba, ktorá je zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti. Zoznam nájdete tu: 

 

https://obcan.justice.sk/infosud-registre/-/isu-registre/zoznam/prekladatel?f.453=16.02.2022&f.453=&f.23785=25588

 

Čo to znamená?

 

Ak Vašu listinu preloží úradný prekladateľ, znamená to, že ju môžete použiť na úradné účely buď na Slovensku, ak sa prekladá v zahraničí vydaná listina do slovenčiny, alebo v krajine, ktorej úradným jazykom je jazyk, do ktorého si listinu vydanú na Slovensku dávate preložiť. 

 

Úradný prekladateľ: 

 

 1. vykonáva svoju činnosť pre súd, iný orgán verejnej moci, fyzickú osobu alebo právnickú osobu (ďalej len „zadávateľ“)
 2. je pri výkone svojej činnosti pre súd alebo iný orgán verejnej moci oprávnený od každého požadovať súčinnosť; každý je povinný poskytnúť mu požadovanú súčinnosť v rozsahu podľa osobitných predpisov.
 3. spracúva osobné údaje zadávateľov a iných fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na výkon činnosti podľa tohto zákona v súlade s osobitným predpisom - znamená to, že preklad s údajmi, ktoré sú jeho súčasťou, archivuje po dobu 10 rokov
 4. je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
 5. je bezúhonný,
 6. získal vzdelanie v odbore,
 7. úspešne skončil osobitné vzdelávanie o spôsobe výkonu činnosti podľa tohto zákona 
 8. po získaní vzdelania v odbore vykonáva prax v odbore, ktorý je predmetom činnosti, v trvaní najmenej päť rokov
 9. zložil skúšku z odboru alebo odvetvia, ktoré je predmetom žiadosti o zápis a ktorou preukazuje svoju odbornú spôsobilosť
 10. má materiálne vybavenie postačujúce na výkon činnosti v odbore alebo odvetví, ktoré je predmetom písomnej žiadosti o zápis,
 11. nebol v posledných troch rokoch právoplatne vyčiarknutý zo zoznamu podľa § 26 ods. 3 písm. c) alebo mu neplynie zákaz výkonu činnosti podľa § 26 ods. 3 písm. b),
 12. zložil sľub do rúk ministra spravodlivosti Slovenskej republiky v tomto znení:

 

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že pri výkone svojej činnosti budem dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a morálne a etické zásady výkonu tejto činnosti, že svoju činnosť budem vykonávať osobne, nestranne a nezaujato podľa svojho najlepšieho svedomia a vedomia, že budem plne využívať všetky svoje odborné znalosti a že zachovám mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa pri výkone činnosti dozviem.“

 

Inými slovami, úradný prekladateľ je garantom správneho prekladu oficiálneho dokumentu. O tom ako sa stať úradným prekladateľom pozri: 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/382/